Når du rejser inden for EU's grænser, gælder en række bestemte forhold og rettigheder. Her kan du læse om dine rettigheder som EU-studerende, blandt andet om retten til fri bevægelighed inden for EU.

Alle EU-borgere er sikret retten til fri bevægelighed inden for EU's grænser samt retten til ikke-forskelsbehandling.

Når du skal studere inden for EU

EU-studerende har ret til fri bevægelighed i alle medlemsstater og må derfor ikke nægtes adgang til uddannelse i et andet EU-land på grund af deres nationalitet.

Udlandsophold i op til tre måneder

Som EU-studerende har du ret til at tage til et andet EU-land og opholde dig dér i indtil tre måneder, forudsat at du er i besiddelse af et gyldigt identitetskort eller pas. I nogle lande har du pligt til at anmelde dit ophold hos myndighederne. Du kan undersøge frister og betingelser hos de nationale myndigheder.

Arbejde i EU.

Udlandsophold i mere end tre måneder

Du har også, som EU-studerende, ret til at opholde dig i en anden medlemsstat i mere end tre måneder, når bare du opfylder visse betingelser. Du skal:

  • være indskrevet på en godkendt uddannelse
  • have en sygeforsikring, der dækker dig i landet
  • have tilstrækkelig indkomst til, at du ikke har brug for indkomststøtte

Den enkelte medlemsstat kan kræve, at du, hvis du bliver i mere end tre måneder, lader dig registrere hos de lokale myndigheder.

Hvis du har haft lovligt ophold i et andet EU-land i fem år i træk, har du opnået ret til at opholde dig i landet tidsubegrænset og med nøjagtig samme rettigheder som hjemlandets studerende.

Studieafgifter indenfor EU

Det er forskelligt fra medlemsland til medlemsland, om du skal betale studieafgifter. Der kan i nogle medlemsstater være mulighed for at få lån eller studiestøtte til at dække studieafgiften. På grund af retten til ligebehandling har du samme rettigheder og/eller forpligtelser som lokale studerende, dvs. hvis de skal betale studieafgifter eller kan modtage lån/studiestøtte, gælder de samme forhold for dig.

Nogle EU-lande kan dog beslutte ikke at give uddannelsesstøtte, før du har opnået ret til fast opholdstilladelse.

Vejledning til rettigheder som EU-studerende

Hvis du er i tvivl om dine rettigheder og pligter som EU-studerende, kan det være en god idé at orientere dig i EU's vejledning om "Dine rettigheder som mobil studerende". I vejledningen kan du læse mere indgående om dine rettigheder som studerende i et andet EU-land eller bare slå op på side 23 og få et hurtigt overblik over, hvad du har ret og pligt til i andre EU-lande.
Download vejledningen om dine rettigheder som mobil studerende i EU

Læs mere om dine rettigheder og pligter som EU-studerende på Europa-kommissionens hjemmeside, Dit Europa

Se også: Hvordan anerkendes danske uddannelser i udlandet?