Når du rejser inden for EU's grænser, gælder en række bestemte forhold og rettigheder. Her kan du læse om dine rettigheder som EU-studerende, blandt andet om retten til fri bevægelighed inden for EU.

Alle EU-borgere er sikret retten til fri bevægelighed inden for EU's grænser samt retten til ikke-forskelsbehandling.

Når du skal studere inden for EU

EU-studerende har ret til fri bevægelighed i alle medlemsstater og må derfor ikke nægtes adgang til uddannelse i et andet EU-land på grund af deres nationalitet.

Udlandsophold i op til tre måneder

Som EU-studerende har du ret til at tage til et andet EU-land og opholde dig dér i indtil tre måneder, forudsat at du er i besiddelse af et gyldigt identitetskort eller pas. I nogle lande har du pligt til at anmelde dit ophold hos myndighederne. Du kan undersøge frister og betingelser hos de nationale myndigheder. Find kontakter til de nationale myndigheder på EU's hjemmeside

Arbejde i EU.

Udlandsophold i mere end tre måneder

Du har også, som EU-studerende, ret til at opholde dig i en anden medlemsstat i mere end tre måneder, når bare du opfylder visse betingelser. Du skal:

  • være indskrevet på en godkendt uddannelse
  • have en sygeforsikring, der dækker dig i landet
  • have tilstrækkelig indkomst til, at du ikke har brug for indkomststøtte

Den enkelte medlemsstat kan kræve, at du, hvis du bliver i mere end tre måneder, lader dig registrere hos de lokale myndigheder.

Hvis du har haft lovligt ophold i et andet EU-land i fem år i træk, har du opnået ret til at opholde dig i landet tidsubegrænset og med nøjagtig samme rettigheder som hjemlandets studerende.

Studieafgifter indenfor EU

Det er forskelligt fra medlemsland til medlemsland, om du skal betale studieafgifter. Der kan i nogle medlemsstater være mulighed for at få lån eller studiestøtte til at dække studieafgiften. På grund af retten til ligebehandling har du samme rettigheder og/eller forpligtelser som lokale studerende, dvs. hvis de skal betale studieafgifter eller kan modtage lån/studiestøtte, gælder de samme forhold for dig.

Nogle EU-lande kan dog beslutte ikke at give uddannelsesstøtte, før du har opnået ret til fast opholdstilladelse.

Vejledning til rettigheder som EU-studerende

Hvis du er i tvivl om dine rettigheder og pligter som EU-studerende, kan det være en god idé at orientere dig i EU's vejledning om "Dine rettigheder som mobil studerende". I vejledningen kan du læse mere indgående om dine rettigheder som studerende i et andet EU-land eller bare slå op på side 23 og få et hurtigt overblik over, hvad du har ret og pligt til i andre EU-lande.
Download vejledningen om dine rettigheder som mobil studerende i EU

Læs mere om dine rettigheder og pligter som EU-studerende på Europa-kommissionens hjemmeside, Dit Europa

Se også: Hvordan anerkendes danske uddannelser i udlandet?